Last moment dovolená a last moment zájezdy, dovolená u moře 2013, Itálie, Řecko, Turecko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Španělsko

Lastmoment.cz
Informace a objednávky
volejte zdarma 7 dní v týdnu od 9 do 20 hod.
800 400 484
Všechny zájezdy Individuální poptávka

Slevy na e-mail

Pro ničím nerušenou dovolenou vyzkoušejte
výhodné cestovní pojištění online.
Reklamy

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí


Při ztrátě a odcizení cestovního dokladu je nutné požádat o vydání nového cestovního dokladu.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

Je-li občan mladší 15 let, žádá o vydání cestovních dokladů jeho zákonný zástupce. Občan ve věku od 15 let do 18 let může požádat o vydání dokladu sám, musí ovšem k žádosti připojit písemný souhlas svého zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Tento souhlas je možné učinit na zastupitelském úřadě v rámci formuláře Žádost o vydání cestovního dokladu.

O vydání cestovních dokladů může požádat i zplnomocněný zástupce občana, pokud je občan oprávněn žádost podat. Výjimkou je vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.


KDO MŮŽE CESTOVNÉ DOKLAD PŘEVZÍTJAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ CESTOVNÍHO DOKLADU

Při převzetí cestovního dokladu je vyžadována osobní přítomnost občana, kterému se cestovní doklad vydává, nebo jeho zákonného zástupce. Převzetí dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Ve výjimečných případech stanovených zákonem lze zaslat cestovní průkaz oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

Občan nahlásí v zahraničí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu místní policii a požádá o vydání potvrzení. Následně je nutné ztrátu oznámit zastupitelskému úřadu ČR. Žádost o vydání nového cestovního dokladu může podat na zastupitelském úřadě ČR v místě svého trvalého bydliště nebo pobytu. V naléhavých případech může požádat zastupitelský úřad ČR o vystavení náhradního cestovního dokladu - cestovního průkazu, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zpravidla k umožnění návratu do ČR. Na zastupitelském úřadě ČR může také občan požádat o vydání cestovního pasu, žádost je zaslána k vyřízení do České republiky. Vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě ČR, trvá do 120 dnů; u pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů do 60 dnů.


Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního průkazu) je třeba předložit:

* 2 identické fotografie 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem
* čitelně a úplně vyplněný formulář žádosti o vydání cestovního průkazu (k dostání na zastupitelském úřadě ČR)
* doklad totožnosti (totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, popř. jiným způsobem)

FORMULÁŘE

Žádost o vydání cestovního pasu a Žádost o vydání cestovního průkazu můžete podat pouze na originálním tiskopisu, který je k dispozici na všech ZÚ ČR.

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.

POPLATKY

Za vydání biometrického cestovního pasu platí:

* občané starší 15 let - 1 200 Kč,
* občané mladší 15 let - 400 Kč.

Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk) platí:

* občané starší 15 let - 1 600 Kč,
* občané mladší 15 let - 1 100 Kč.

Za vydání cestovního průkazu platí občané 400 Kč. Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má zastupitelský úřad ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně po provedení přepočtu měny na cizí měnu podle kursu dle České národní banky k prvnímu dni měsíce. Požádá-li pokladník, přijme úřad úhradu v české měně.

ZÁKONY, VYHLÁŠKY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S CESTOVNÍMI DOKLADY

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Spolupracujeme/partneři
Další partneři >
Evropská Blue Style Neckermann Čedok
Parkuju u letiště MarcoPolo Kovotour Plus Alexandria