Last moment dovolená a last moment zájezdy, dovolená u moře 2013, Itálie, Řecko, Turecko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Španělsko

Lastmoment.cz
Informace a objednávky
volejte zdarma 7 dní v týdnu od 9 do 20 hod.
800 400 484
Všechny zájezdy Individuální poptávka

Slevy na e-mail

Pro ničím nerušenou dovolenou vyzkoušejte
výhodné cestovní pojištění online.
Reklamy

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 01. 03. 2015

CONSTRUCTION ADVISORY s.r.o.
Klimentská 1215/26
CZ-110 00 Praha 1

 

 

I.                   ÚVOD

Cestovní agentura CONSTRUCTION ADVISORY s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. U každého zájezdu je uvedeno, kterou CK je zájezd pořádán. Ceny a podmínky zájezdů nabízené CA jsou stejné jako ceny a podmínky zájezdů u pořádajících CK. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů v systému CA, jsou řádně pojištěny proti úpadku. CA si vyhrazuje právo oprav případných nepřesností vzniklých při přepisu zájezdů do systému.

 

 

 

II.                OBJEDNÁVKY

Uživatel portálu lastmoment.cz si může objednat jeden nebo více libovolných zájezdů z nabídky CA. Pokud zákazník sám neurčí prioritu, CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a po první úspěšné rezervaci činnost skončí. Objednávka je platná, je-li řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes objednávkový formulář. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nepravdivé, neúplné nebo nejednoznačné informace, a to i bez odpovědi zákazníkovi. CA si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří podepsali cestovní smlouvu a objednaný zájezd neuhradili nebo klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek. U  nabídek Last Minute nemusí být uvedeny kompletní informace, tyto upřesníme prostřednictvím našeho pracovníka. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů příslušné CK.

 

 

 

III.             REZERVACE

CA provede rezervaci objednaného zájezdu i bez ověření zájmu zákazníka. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést u jedné CK pouze jednu rezervaci. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný. CA bude neprodleně informovat zákazníka, pokud nebude možné objednaný zájezd u CK rezervovat. V případě, že je rezervace úspěšná, je o této skutečnosti zákazník informován na uvedené kontaktní údaje. Zákazník má právo na informaci, kterou CK je zájezd pořádán. Zákazníkovi je sděleno, do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Upozorňujeme, že hovory s pracovníky mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

 

Přihláška je Vaše závazná nabídka na rezervaci. Přijetí nemusí mít žádnou určitou formu, zpravidla se však provádí písemným potvrzením či složením zálohy či celé platby. Jako závazné objednání se bere potvrzení nabídky i osobní formou a prostředky elektronické komunikace.

Jestliže se naše prohlášení o přijetí obsahově liší od Vaší přihlášky, nebo jestliže chybí potvrzení Vašich zvláštních přání, pak je to naše nová nabídka. Rezervace se pak realizuje na základě této nové nabídky, jestliže prohlásíte, že ji přijímáte.

Bez úplného zaplacení nemáte nárok na vydání cestovních pokynů nebo poskytnutí našich služeb. Poplatky za změnu rezervace a storno jsou splatné ihned.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že majitelé a pronajímatelé rekreačních domů jsou oprávněni po Vás vyžadovat kauci přiměřenou standardu a velikosti domu, ročním období a délce pobytu. Výši těchto nákladů Vám sdělíme dříve, než potvrdíme Vaši přihlášku. Náklady na vedlejší služby, např. vydání víz, deviz nebo telegrafické a telefonní rezervace a dotazy jdou k Vaší tíži a jsou účtovány ve skutečném rozsahu.

Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou závazné, CA není odpovědna za následky vzniklé opožděnou platbou ze strany zákazníka. V případě, že zákazník nedodrží zaslané pokyny, může dojít ze strany CK/CA ke stornu rezervace nebo zájezdu, které se bude řídit obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře.

 

 

IV.             CESTOVNÍ SMLOUVA

CA zasílá návrh cestovní smlouvy klientovi k podpisu a k vyplnění (nejsou-li údaje v systému předvyplněné klientem nebo nejsou-li vyplněné na základě dohody samotných pracovníkem CA), a to faxem, e-mailem nebo poštou podle předchozí dohody. Cestovní smlouva zaslaná emailem či faxem nebo uzavřená prostřednictvím www stránek CA má stejnou platnost jako originál. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje ve smlouvě uvedené, a do požadované doby podepsanou smlouvu zašle zpět do CA. Společně s tím jsou zákazníkovi odeslány pokyny k platbě. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou závazné, CA není odpovědna za následky vzniklé opožděnou platbou ze strany zákazníka. V případě, že zákazník nedodrží zaslané pokyny, může dojít ze strany CK/CA ke stornu rezervace nebo zájezdu. Klient podepsáním cestovní smlouvy vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a obchodních podmínek prodeje zájezdů společnosti LASTMOMENT.CZ s.r.o..

 

 

 

V.                PLATBA

Platba probíhá zpravidla dvoufázově, zákazník platí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu společně s podpisem cestovní smlouvy a zbývajících 50% doplatí jeden měsíc před odjezdem. Výjimkou jsou zájezdy Last Minute a zájezdy kupované méně než jeden měsíc před odjezdem, kdy zákazník platí celou cenu zájezdu. CA upozorňuje na fakt, že je vždy třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK. Platba zálohy a doplatku je požadována na účet CA. Platba může proběhnout hotově na pobočce CA, převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. CA nevystavuje doklady o zaplacení. Jako doklad o platbě platí výpis z účtu nebo doklad o zaplacení vydaný bankou. Zaplatí-li zákazník na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k danému zájezdu. Hrozí-li prodlení v platbě, je CA oprávněna požádat zákazníka o provedení platby přímo na účet dané CK. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník, poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA, poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA). Při platbě kartou je účtován manipulační poplatek ve výši 1,5% z částky. Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme výjimečně, poplatky v takovém případě hradí vždy zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že může ve výjimečných případech nastat situace, kdy daná CK  rezervaci nepotvrdí. V tom případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a zákazník má nárok na bezodkladné vrácení uhrazených částek. Zákazník nemá nárok na náhradu škody.

Letecké společnosti si vzhledem k proměnlivosti situace v oblasti cen leteckého benzinu vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Podmínky stanovené CK je CA povinna akceptovat.

 

 

 

VI.             CESTOVNÍ DOKLADY

Cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, v případě cesty po Shengenském prostoru alespoň občanský průkaz. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu, u většiny se jedná o minimální platnost 6 měsíců (další info viz www.mzv.cz). Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace ohledně podmínek vstupu do příslušných států. Vízové formality si musí zákazník zajistit sám ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícímu nenese CA ani pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost.

Potřebné doklady k nastoupení zájezdu (vouchery, letenky apod.) obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK cca týden před odjezdem. Letenky mohou být předány až na letišti. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu. Pokud klient tyto doklady neobdrží 7 dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat CA. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání. Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné listiny a pokyny a CK je oprávněna zájezd zrušit.

 

 

 

VII.          ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

V některých případech je nutné zájezd nejdříve vyžádat u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. CA je v takovém případě oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu i před samotnou rezervací. Tato záloha je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha zákazníkovi vrací v plné výši. Výjimkou je situace, kdy si zákazník vybere jiný zájezd.

 

 

 

VIII.       STORNO PODMÍNKY

Zákazník má právo zájezd stornovat do okamžiku složení zálohy, a to bez storno poplatků. Po uzavření cestovní smlouvy nebo úhradě zálohy nebo celé částky nebo celé částky pak může zákazník zájezd stornovat podle storno podmínek dané CK. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být podáno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu nebo fax prodejce a zároveň příslušné CK. Potřebné kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě. V případě, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou cestovní smlouvu, hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu. Při opakovaném chování si CA vyhrazuje právo zákazníka odmítnout.

Odstoupení od cesty/pobytu lze uplatnit pouze písemnou formou - doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla naší CA.

 

 

 

IX.             VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Dojde-li ke změně smlouvy nebo k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem, nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

 

 

 

X.                ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM

CA si vyhrazuje právo zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA, kteří s tímto zasíláním souhlasili. Zákazník má možnost kdykoli zasílání těchto zpráv zrušit ve svém profilu.

Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách provozovaných CA.

CA uvádí u ubytovacích kapacit kategorizaci (tj. počet hvězdiček), kterou používá daná CK, kterou je zájezd pořádán. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie se mohou v jednotlivých zemích lišit, vyjadřuje ohodnocení subjektivní názor CK na kvalitu služeb.

 

 

 

XI.             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CA prohlašuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu, který můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@lastmoment.cz odvolat a CA údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. Veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou pro nás důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům naší společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje mohou být zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnují je povinné pro uzavření některých služeb (pojištění apod.).

Spolupracujeme/partneři
Další partneři >
Evropská Blue Style Neckermann Čedok
Parkuju u letiště MarcoPolo Kovotour Plus Alexandria